Hälsa

Somalin är en frisk ras som har få ärftliga sjukdomar.

Abessinier och somali är sunda kattraser med få ärftliga defekter. Dock förekommer sjukdomarna PRA och PK-brist som ärvs recessivt, vilket innebär att katten måste ärva ett defekt anlag från vardera föräldern för att få symtom. Patella luxation är en defekt som även förekommer i begränsad omfattning, där är ärftligheten är oklar.

Sjukdomarna är ovanliga och med det förebyggande arbete som drivs av uppfödare kan spridning av dem hindras.

 

Vad innebär PRA?
PRA är en ärftlig sjukdom där ögats näthinna förtvinar och den förekommer hos människa, många rashundar och några kattraser, däribland abessinier och somali. Sjukdomen ärvs recessivt, dvs katten måste ärva anlaget från båda föräldrarna för att få sjukdomen. En katt med ett anlag är bärare. I näthinnan finns speciella celler som kallas fotoreceptorer (tappar och stavar). Fotoreceptorerna absorberar det ljus som fokuseras på dem från ögats lins och omvandlar ljuset till nervsignaler, som överförs till hjärnan via synnerven. PRA kan ha flera orsaker men hos abessinier och somali bryts fotoreceptorerna ner gradvis. Sjukdomen börjar med att katten ser sämre i mörker men med tiden försämras även synen i dagsljus och så småningom blir katten helt blind. Eftersom katten hinner vänja sig vid att synen försämras kommer den att lära sig att kompensera synbortfallet genom att skärpa andra sinnen. Så länge som katten befinner sig på känd mark kommer den därför klara sig väl och det är inte säkert att ägaren märker att katten är blind.

PRA är numera en ovanlig sjukdom, beroende på ett långvarigt och målmedvetet avelsarbete.

 

Hur ställs diagnosen?

Allteftersom näthinnan förtvinar blir den tunnare och ljuset som faller mot den reflekteras. Samtidigt töjs pupillerna ut när katten anstränger sig för att få in mera ljus, något som kan ses som ett ”skimmer” i ögonbotten. Diagnosen ställs med en oftalmoskopisk undersökning (”ögonspegling”) som utförs av specialistutbildade veterinärer. Förutom ”skimret” kan veterinären se att blodförsörjningen till näthinnan försämrats och att synnerven krympt. Symtomen är vanligen märkbara när katten är 1,5-2 år gammal. Enstaka katter uppvisar symtom redan innan de fyllt ett år och för ytterligare ett fåtal ses inga förändringar förrän katten är fyra-fem år gammal. Det är därför viktigt att katten ögonspeglas regelbundet.

 

Kan PRA förebyggas?
En mutation, RdAc, som ger upphov till PRA har identifierats och sedan 2007 finns ett DNA-test som visar om katten har normala anlag, är bärare eller kommer att bli blind på sikt. Det innebär att vi nu kan identifiera bärare av PRA, dvs katter som inte själva kommer att bli blinda men som kan föra sjukdomen vidare till sin avkomma. Katter som är bärare ska enbart paras med katter som saknar mutationen (är ”normala”). På det sättet undviker man risken att avkomman blir blind. Det finns för närvarande två laboratorier som utför DNA-test för PRA. Professor Kristina Narfström, som hittade den defekta genen och utvecklade DNA-testet, tar emot blod- eller salivprov via sitt företag RetVet corp. Analyserna görs i USA. Laboklin iTyskland analyserar cellprover från munhålan samt blodprover.

 

Vad innebär PK-brist?
PK-brist är en förkortning för ”pyruvate kinase deficiency”. Det är en ärftlig sjukdom, som finns hos flera djurarter. Pyruvatkinas är ett enzym som behövs för att röda blodkroppar skall fungera normalt. Om det är brist på enzymet kommer de röda blodkropparna få förkortad livslängd och följden blir en anemi (”blodbrist”). PK-brist beror på en mutation på den gen som ger ”receptet” för tillverkning av pyruvatkinas. Mutationen ärvs recessivt. Individer med en normal och en muterad gen blir bärare. Eftersom bäraren har en normal gen kommer katten att kunna producera tillräcklig mängder pyruvatkinas för att blodkropparna skall fungera normalt. Katter med två muterade anlag däremot kommer förr eller senare få symtom på blodbrist. De vanligaste symtomen, trötthet, dålig kondition och bleka slemhinnor kommer periodvis och uppträder ofta inte förrän katten är några år gammal. Många katter klarar sig bra med sin blodbrist och kommer få en normal livslängd. I sällsynta fall dör katten redan i 1-2 årsåldern. Katter med symtomgivande blodbrist behandlas med kortison.

Kan man förebygga PK-brist?
Katter med mutation på PK-genen (både bärare och sådana som har risk att utveckla blodbrist) kan idag identifieras med ett DNA-test. Både blodprov och cellprover från munhålan kan användas för analysen.

Källa: Aby&Somlairingen